އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހުޅުވާލައިގެން، ދޯހާ މެރެތަންގައި ދުވުމުގެ 2 ފުރުސަތު ލިބޭ ލަކީ ޑްރޯއެއް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދޯހާ މެރެތަން އޮންނާނީ 16 ފެބުރުއަރީގައި ގަތަރުގައެވެ. 

މިލަކީ ޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އުރީދޫ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް 4 ފެބުރުއަރީއިން ފެށިގެން 10 ފެބުރުއަރީގެ 00.00އާއި ހަމައަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ނަސީބުވެރި 21 ފަރާތް 11 ފެބުރުއަރީގައި އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ. 

ލަކީ ޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް:

- އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 1 އެއްއަހަރު ދުވަހުހުރުން، ލަސްވެގެން 1 ފެބުރުއަރީ 2023އިން ފެށިގެން

- ދޯހާ މެރެތަންގައި ހާފް މެރެތަންއެއް ނުވަތަ މެރެތަންއެއް ދުވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުން (ސިއްހީ ގޮތުން)، މީގެ ކުރިން ހާފް މެރެތަންއެއް ނުވަތަ މެރެތަންއެއް ދުވެފައިވުން. 

- ގަތަރަށް އެތެރެވުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެއް އޮތުން

- 10 ފެބުރުއަރީ 2024ގެ 00.00ގެ ކުރިން ލަކީ ޑްރޯގައި ބައިވެރިވުން

 

ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމަށް، ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ: 

ore.do/dohamarathon

ދޯހާ މެރެތަންއާ ގުޅޭ އިތުރު މައިލޫމާތު ހޯދުމަށް: 

https://www.dohamarathonooredoo.com/