މުޅި ރޭގަނޑު ހޭލާ ހުރުމަކީ ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ސިއްހަތަށް ވެސް ތަފާތު ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނުނިދުމުން  ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނުފެނިދާނެ ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ނިދި މަދުވުމަކީ ޖުމްލަ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެކެވެ. މުޅި ރޭ ހޭލާ ހުރުމުން ކުރާ ބައެއް ގެއްލުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ކޮގްނިޓިވް ފަންކްޝަން ދަށްވުން: ނިދި މަދުވުމަކީ ކޮގްނިޓިވް ޤާބިލުކަން ދަށްވެ، ކަންކަމަށް  ސަމާލުކަން ދިނުމާއި، ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަނދާން ނެތުމާއި ސަމާލުކަން ކުޑަވުން ވެސް މެދުވެރިވެދާނެ އެވެ.

މޫޑު ގޯސްވުން: ނިދި މަދުވުމަކީ މޫޑު ބަދަލުވުމާއި، ރުޅިގަދަވުމާއި، ސްޓްރެސް އިތުރުވުމާއި، ޖަޒުބާތީ ނާޒުކުކަން އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. ނިދި ނުލިބުމުންފަރުދުންނަށް މާބޮޑަށް ހާސްކަން ނުވަތަ ޑިޕްރެޝަންގެއިހުސާސް ކުރެވެއެވެ.

ޕާފޯމަންސް ދަށްވުން: މަސައްކަތުގައި ވިޔަސް، ސްކޫލުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ވިޔަސް، މުޅި ރޭ ހޭލާ ހުރުމަކީ ޕާފޯމަންސް ދަށްވުމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވުމާއި، ރިއެކްޝަން ޓައިމްސް ލަސްކުރުވާ ކަމެކެވެ.

ޖިސްމާނީ ވަރުބަލިކަން: އަރާމު ނުކުރެވުމުން ހަށިގަނޑުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވަރުބަލިވެ ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ކުރެވި، ގައިގެ މަސްތައް ބަލިކަށިވެ، ކޯޑިނޭޝަން ދަށްވެ، އެކްސިޑެންޓް ނުވަތަ އަނިޔާގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެދާނެ އެވެ.

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވުން: ނިދި މަދުވުމަކީ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވެ،  އިންފެކްޝަންތަކާއި ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

ދިގުދެމިގެންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތައް: ގިނަ ދުވަހު ނިދި މަދުވުމަކީ ފަލަވުމާއި، ހަކުރުބަލި، ހިތުގެ ބަލި، އަދި ލޭމައްޗަށް ދިއުން ފަދަ ބޮޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް: ދިގު މުއްދަތަކަށް ނިދި މަދުވުމަކީ ޑިޕްރެޝަން، ހާސްކަމުގެ އުދަނގޫތަކާއި، އަދި ބައެއް ނިއުރޯލޮޖިކަލް ޑިސްއޯޑަރސް ފަދަ ނަފްސާނީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވުމާ ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ.

ހަނދާން ނެތުން: މެދުނުކެނޑި ނިދި މަދުވުމަކީ ސިކުނޑީގެ ހަނދާންތައް އާލާވުމުގެ ގާބިލްކަމަށް އަސަރުކޮށް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ހަނދާނުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

އުމުރު ކުރުވުން: ދިގު މުއްދަތަކަށް ނިދި މަދުވުމަކީ މަރުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޖުމްލަ އުމުރު  ދަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ދިރާސާތަކުގައި ވެއެވެ.

މުޅި ރޭ ހޭލާ ހުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ގުދުރަތީ ސާރކެޑިއަން ރިތްމް އަށް ބުރޫއަރާ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނިދުމުގެ އުސޫލު ރެގިއުލޭޓް ކުރަން އުނދަގޫވާ ކަމެކެވެ. އޭރުން ނިދުމުގެ އާދަތައް ދަށްވުމުގެ ދައުރެއް އުފެދި، ދުޅަހެޔޮ ނިދުމުގެ ރޫޓިންއެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އިތުރަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމަކަށް ވެއެވެ.

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މުޅި ރޭގަނޑު ނިދުމަކީ ދުރުހެލި ނުވެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖުމްލަ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގަވާއިދުން، އެކަށީގެންވާ ނިދުމަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނިދުމުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ގާއިމްކުރުމާއި، ނިދުމުގެ ޝެޑިއުލް އެއްގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމާއި، ނިދުމުގެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް އުފެއްދުމާއި، ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރުމަކީ ނިދި މަދުވުމުން ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ނިދުމުގެ މައްސަލަތައް ދެމިއޮތްނަމަ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ އިރުޝާދު ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.