ހަކުރުބައްޔާއި ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި، ހިތުގެ ބަލިތައް، އަދި އެހެނިހެން ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންސާނުން މަރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ގިނަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަލިތަކެކެވެ. ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ފާރަވެރިވެގެން ތިބުމީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ މިފަދައިން ވިސްނަންޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ނުކުތާތަކެވެ.

ދިގުމުއްދަތަށް ދެމިގެންދާ ބަލިތަކަކީ ކޮބައިކަން ގެނެގަތުން ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމެވެ. މިފަދަ ބަލިތަކުގައި ވާ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަންވެސް އެނގިފައިހުރުން ވަރަށްވެސް މުހިއްމެވެ. ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް، އެ ބައްޔެއްގެ ހާލަތު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުނު ނަމަވެސް މުޅިންހެން ރަނގަޅު ނުކުރެވޭ ބަލިތަކެކެވެ. މިފަދައިން އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ވަރަށްވެސް މުހިއްމެވެ.

މިފަދަ ބަލިތައް ހައްލުކޮށް ނުވަތަ އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތައް ހައްލުނުވެ ނުވަތަ އެއްހަމައެއްގައި އޭގެ ހާލަތު ނުހިފެހެއްޓި، ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި އެތައް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ހިތުގެ ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހުމާއި ސިކުނޑީގެ ބަލިތައް ޖެހުމާއި ކިޑްނީ ފެއިންލުވުމާއި އަދި ސްޓްރޯކް ފަދަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާކުރާ އެތައް ބައްޔެއް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެ ފުޅާވެއެވެ. މި ސަބަބާއިހުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތަކަށް ޑަކްޓަރުން ދޭ ބޭސް ގަވާއިދުން ބޭނުން ކުރުމާއި އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ހެޔޮ އާދަތައް އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދިގުމުއްދަތުގެ ގިނަ ބަލިތައް ހައްލު ކުރެވޭނީ ނުވަތަ އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނީ ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމާއި އެކު ހަރަކާތްތެރި އުޅުމެއް އުޅިގެންނެވެ. ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ބަރުދަނެއް ބެހެއްޓުމާއި، ދުންފަތާއި ދުރުހެލިވުމާއި އަދި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީވެސް ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ހަމަ މަގުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މުހިއްމު ކަންކަމެވެ.

ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ ބަލީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތައް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި، ލޭގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރާއި، ކޮލެސްޓްރޯލްގެ މިންވަރާއި އަދި އިސްކޮޅާއި ގުޅުވައިގެން ބަރުދަން ހުރި މިންވަރު ފަދަ މުހިއްމު ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ތިމާ ފަރުވާކުރަމުންދާ ބައްޔަކާއި އަދި ދެންވެސް މިފަދަ ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސައްހަ މައުލޫމާތު އެނގިފައި ހުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ފަރުދުންގެ ޙާލަތާއި، ފަރުވާގެ ގޮތްތަކާއި، އަމިއްލައަށް ހައްލު ކުރުމުގެ އުކުޅުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން، ނަފުސަށް ލިބޭ ބާރުވެރިކުރުމަކީ ދިގުމުއްދަތުގެ ބަލިތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މެނޭޖްކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަމީ ދިގުމުއްދަތަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި އެފަދަ ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރާނަމަ، އެ ބައްޔެއްގެ ހާލަތު ގޯސްވިޔަ ނުދީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު އަސާސީ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.