ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ވަނީ މާލޭ ތެރޭގައި ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިމަހު އެކަނި ވެސް 46 މީހަކު މަދިރިން ޖެހޭ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށްވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ހުމުގެ އަސަރު، ހުޅުތަކުގައި ރިހުން، ބޮލުގައި ރިހުން،، ހުޅުތައް ދުޅަވުން އަދި ރޯގާ ފަދަ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ޗިކުންގުންޔާ އަކީ އާންމު ސިއްހަތަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް މާލޭ ފަދަ އާބާދީ ބޮޑު ތޮއްޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ސިއްހަތަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ބަލި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު އާބާދީއަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުން ފެށުމާއެކު ތަންތަނުގައި ހަރުލާފައިހުންނަ ފެނަށް ޖަމާވެ، ވައިރަސް ފަތުރާ އޭޑީސް މަދިރިތައް އާލާވާތަންތަން އިތުރުވެއެވެ.އޭގެ ސަބަބުން ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން އިތުރުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަރުދީ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް މިފަދަ ތަންތަން ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާ މަދިރި އުފެދޭފަދަ ތަންތަން ނައްތާލުމަކީ ތިމާއާޢި ތިމާގެ އާއިލާ އަދި މުޖުތަމައު ބަލިން ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން މަދިރި މަގުކުރުމަށް ގްރޭޓަރ މާލޭ ސިޓީގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފޮގުކުރުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުރުމާއި އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޝައްކުކުރެވޭ ކޭސްތަކުގެ ސަރވޭލަންސް އާއި މޮނިޓަރިންގ ވަރުގަދަކުރުމާއި، ބަލިކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރުމާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕޭންތަކާއި، ބަލިމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާ ގޮތަށް ސިއްހީ ފަރުވާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރަނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޗިކުންގުންޔާގެ ހާލަތު ކުރިއަށްދާއިރު، ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިލްތިމާސް ކުރައްވަނީ މަދިރި ދުރުކުރާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ހެދުން އެޅުމާއި، ގޭގެއާއި މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ވަށައިގެން މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުން ފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށެވެ. އަދި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ ގަޑިންގަޑިއަށް ޕެރަސެޓަމޯލް ބޭނުންކޮށް 3 ދުވަހަށްވުރެން ގިނަދުވަސް ވާނަމަ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.