ސިޔާސީ ދާއިރާގައި، ޚާއްޞަކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، ވަގުތީ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ވޯޓު ވިއްކުމަކީ ހިނގާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި، ވޯޓު ފޮށީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ކުރާ ފުން އަސަރު އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ އިނާޔަތްތަކަށް ބޯލަނބާލުމުގެ ބަދަލުގައި، ބުއްދިވެރިކަމާއެކު، ވޯޓުދީގެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ ހެޔޮކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހެއެވެ.

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ވޯޓު ފައިސާ އާއި، ހެޔޮއެދުންތަކާއި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާއްދީ ފައިދާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ވޯޓު ގަތުމުގެ އާދައަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލްތަކަށް ބުރޫއަރާ ކަމެކެވެ. އެއީ އިންތިޚާބުގެ މަރުހަލާއަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި، ރައްޔިތުންގެ އިހުތިޔާރު އޮޅުވާލައި، އަސްލު ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުރެއް ދަމަހައްޓައިދޭ ކަމެކެވެ. ވަގުތުން މާލީ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާހެން ހީވިޔަސް، އޭގެ އަސަރުތައް ދުރުރާސްތާއަށް ދާއިރު، މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުން ލިބެއެވެ.

ރަނގަޅު ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ މައިގަނޑުގައި އޮތީ މަދަނީ ޒިންމާގެ އުސޫލު – ކޮންމެ ރައްޔިތަކީވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވުމުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ ރަނގަޅުކަމަށް ޙިއްޞާކުރުމުގެ ވާޖިބް އަދާކުރަންޖެހޭ މީހެކެވެ. މިއީ އިންތިޚާބީ މަރުހަލާ ފުޅާވެގެންދާ ކަމެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުސޫލުތަކާއި، އުންމީދުތަކާއި، ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރުމުގެ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓު ވިއްކައިގެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާވާ މަސްލަހަތާއި އުންމީދުތައް ދައްކުވައިދޭ މުސްތަޤްބަލެއް ބައްޓަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤުރުބާންކުރެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވޯޓު ވިއްކުމުގެ ނަތީޖާ ވަކިވަކި މުއާމަލާތްތަކުން ފުޅާވެ، މުޖުތަމައުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވީދި، ނިޒާމީ ނުތަނަވަސްކަން ދެމިގެންދެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅެނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށްވާއިރު، ބާކީވެފައިވާ އަޑުތައް އިތުރަށް ބާކީވެ، އެންމެ ނާޒުކު މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިހުމާލުވެވެއެވެ. މުހިންމު ގޮތެއްގައި ވޯޓު ވިއްކުމަކީ މިހާރު ހުރި ތަފާތުތައް އިތުރަށް ބޮޑުވެ، އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާ ކަމެކެވެ.

ވަގުތީ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ވަސްވާހަށް ބޯލަނބާލުމުގެ ބަދަލުގައި، ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓުތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންތިހާ ބާރު ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. އަމިއްލަ ފައިދާއަށްވުރެ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ޖަމާޢަތުގެ ހެޔޮކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޯޓު ދިނުމުން، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާއި އުންމީދުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާ ސިޔާސީ މަންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފެއްދިދާނެއެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ "ކްރިޓިކަލް ވިސްނުމާއި، ސިވިކް އެންގޭޖްމަންޓާއި، ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮސެސް"ގައި ހީވާގިކަމާއެކު ބައިވެރިވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުއްދިވެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެމްބަރުން އެމީހުންގެ އަމަލުތަކާއި ނިންމުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ފަރުދީ ގޮތުންލިބޭ ބާރުއިތުރުވެއެވެ. ވޯޓު ފޮށީގެ ބޭރުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކު ބަލާ، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި، ޖަވާބުދާރީކުރުވާ، ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. މަދަނީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު ބައިވެރިވެ، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލްތައް ކުރިއެރުވުމުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބީ ނިޒާމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިވެ، އިޙްތިރާމް ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ، ފައިސާއަށް ވޯޓު ވިއްކުމުގެ ޢަމަލަކީ، ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކަށް ބުރޫއަރާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ޖަމާޢަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. ކުރު މުއްދަތުގެ ފައިދާއަށް ބޯލަނބާލުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ މުޖުތަމައުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ މަސްލަހަތަށް ބުއްދިވެރިކަމާއެކު ޒަމީރުވެރިކަމާއެކު ވޯޓުދީގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަދަނީ ޒިންމާ ގަބޫލުކޮށް، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުގައި ހީވާގިކަމާއެކު ބައިވެރިވުމުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްދުދޭ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާވާ އުސޫލްތަކުގެ އުންމީދުތައް ދައްކުވައިދޭ ސިޔާސީ މަންޒަރު އުފެއްދިދާނެއެވެ.