ދުނިޔޭގައި ހަޤީޤަތަކީ ވާދަވެރިކަމުގައި އެއްބަޔަކު އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލާ މީހުނާއި ގިނަ ފަހަރަށް މުޖުތަމަޢުގެ މަލާމާތް ކުރިމަތިވާ ކަމެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ވިޔަސް، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ވިޔަސް، ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި ވިޔަސް، ނާކާމިޔާބީއަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހަޤީގަތެވެ. ނަމަވެސް އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމަށް ތާއީދުގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމަޢު މަލާމާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ނާކާމިޔާބީގެ ވޭން އިތުރަށް ބޮޑުކުރެއެވެ.

ނާކާމިޔާބީއަކީ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާގެ އަގު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ނާކާމިޔާބީތަކާއި މާޔޫސްކަން ކުރިމަތިވާއިރު، މި ތަޖުރިބާތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެ ތަޖުރިބާތަކެއްލިބި ކުރިއަރައެވެ. ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ މީހުންނަށް މަލާމާތް ކުރުމަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު އުންމީދުތައް ދަމަހައްޓައި، ވެއްޓުމުގެ ހަމަ ނަޒަރިއްޔާތުގެ ވަށައިގެން ބިރުވެރިކަމާއި ލަދުވެތިކަމުގެ ސަގާފަތެއް އުފެއްދޭ ކަމެކެވެ.

މުޖުތަމަޢު އިން ނާކާމިޔާބީއަށް ކުރާ މަލާމާތުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރެވެ. ނާކާމިޔާބީގެ ބިރަކީ މިހާރުވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ހާސްކަމުގެ މުހިންމު މަސްދަރެކެވެ. ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހޭ އެއްސަބަބެވެ. މަލާމާތުގެ ސަބަބުން އިތުރުވާ ޕްރެޝަރަކީ މި ހާސްކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނާކާމިޔާބީގެ މި ބިރަކީ ފަރުދުންނަށް ރިސްކް ނެގުމުން ނުވަތަ އެމީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކަންކަމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ދުރުހެލިވެ، އިންސާނާގެ އީޖާދުކުރުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ފިލުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާކާމިޔާބީގެ ވަގުތު މި ސުލޫކު ގެންގުޅުމަކީ ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން އެންމެ ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި އެހީތެރިކަން ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމެކެވެ. ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުތަކުގައި އެހީތެރިކަމުގެ އަތް ދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ފަރުދުން އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ ތަކުލީފު ދިނުމަށެވެ.

ނާކާމިޔާބީއަކީ ނާޤާބިލުކަމާއި ނުވަތަ ލަސްވުމާ އެއް މާނައެއް ނޫންކަން ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ. ފަރުދެއްގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނާކާމިޔާބުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމީ ހުރަސްތަކާއި، ވަސީލަތްތައް ނެތުމާއި، ކުރިން ލަފާނުކުރެވޭ ހާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ހަގީގަތްތައް ގަބޫލުކޮށްގެން، އެމީހުންގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ މީހުންނާ މެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޯގާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތޫނު ނަޒަރިއްޔާތެއް އާލާކުރަންޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގިނަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއަކީ ކާމިޔާބީގެ މަގުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެކެވެ. ތާރީޚުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ގިނަ ޝަޚްސިއްޔަތުންނަށް އެމަގާމަށް އާދެވުމުގެ ކުރިން އެތައް ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވި އެވެ. 

ނާކާމިޔާބު މީހުންނަށް މަލާމާތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އެމީހުން ބާރުވެރިކުރުމަށެވެ. ނާކާމިޔާބީ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ހިތްވަރާއި އޯގާތެރިކަން ދިނުމަކީ ކެތްތެރިކަމާއެކު ވިސްނުންތަކާއި ފަހަތަށް ޖެހިލުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. 

ކަމެއްގައި ނާކާމިޔާބުވުމަކީ މުޖުތަމައު ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް މަލާމާތް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ނާކާމިޔާބީ އަކީ އިންސާނާގެ ތަޖުރިބާގެ ޠަބީޢީ ބައެއް ކަމުން، ޙުކުމާއި މަލާމާތުގެ ބަދަލުގައި، ވިސްނުމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު މުއާމަލާތްކުރަންޖެހެއެވެ. ނާކާމިޔާބީ އަކީ އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުން، އެންމެންނަށް ވެސް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އޯގާތެރި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އަދި ކެތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް އާލާކުރެވޭނެއެވެ.