އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނީމި މުޖުތަމަޢުގައި، ވަޒީރުންގެ ދައުރުތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހުނަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަހަށް ފަރިތަކަން، ޚާއްޞަކޮށް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ތަޞައްވުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަކީ، ބަހުގެ ކުޅަދާނަކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީރުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ޤާބިލުކަމާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ވަރުގަދަކަމުގެ މުހިންމުކަމަށް ހިޔަނި އެޅިގެން ނުވާނެކަމެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔާކާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭގައި ވަޒީރެއްގެ ތަޞައްވުރު ތަރައްޤީވެފައިވަނީ އާންމު މިންގަނޑުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.އިނގިރޭސި ބަހަކީ ވިޔަފާރިއާއި ޑިޕްލޮމެސީގެ" ލިންގުއާ ފްރާންކާ" ނުވަތަ މުއާމަލާތް ކުރާ ބަހުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހަށް ވާއިރު ، އިނގިރޭސި ބަހަކީ އަސާސީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ނުދަންނަ ލީޑަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅާއި ލީޑަރޝިޕްގެ އަގުވަޒަންކުރެވިފައިވެއެވެ. ސަބަބަކީ ތަފާތު ބަސްތަކުގެ އެހީގައި ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީގެ މަންޒަރަށް  ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވުމެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހަށް ފަރިތަވުމަކީ ފައިދާހުރި ލީޑަރޝިޕެއްގެ ޝަރުތެއް ކަމަށް އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށް، މާދަރީ ބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުއާމަލާތްކުރާ ލީޑަރުންގެ އަގުވަޒަންކުރުން މިފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވަމުންދެއެވެ. މި ބަދަލަކީ ލީޑަރޝިޕްގެ ސަގާފީ ތަސައްވުރަށް ގޮންޖަހާ، މުވާސަލާތުގައި ސައްހަކަމާއި، ސަގާފީ ވިސްނުމާއި، ޖަޒުބާތީ ގުޅުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބާރުއަޅާ ބަދަލެކެވެ.

މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުތަކުގައި އިނގިރޭސި ބަހަށް ފަރިތަވުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  މިނިސްޓަރެއްގެ ދައުރުގެ މައިގަނޑު އެއް ކަމަކީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، މި މުހިންމު ޒިންމާތައް ބިނާވެފައިވަނީ ބަހުގެ ފަރިތަކަމުގެ ބަދަލުގައި ޤާބިލުކަމާއި، ތަޖުރިބާއާއި، އިދާރާ ހިންގުމުގެ ފުން ވިސްނުމެއްގެ މައްޗަށެވެ.ބަހުގެ ޤާބިލުކަމަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި،  ޤާބިލުކަމާއި، ތަފާތު ހުނަރާއި ތަޖުރިބާތަކަށް ބެލުން މުހިންމެވެ.

މިސާލަކަށް ބަހުގެ ހުރަސް މުގުރާލައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރުވާފައިވާ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލީޑަރުންގެ ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަތައް ބަލާލަމާތޯއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް ފަދަ ލީޑަރުން ނުވަތަ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އަބަދުވެސް ޖަޕާނު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޝިންޒޯ އަބޭ ފަދަ ލީޑަރުން މިސާލު ދައްކަވަނީ ވަރުގަދަ ލީޑަރޝިޕްއަކަށް ބަހުގެ ވަކި ޙައްދުތަކުން ފަހަނައަޅައި ދާންވީކަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ބަހުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މާދަރީ ބަސް ނޫންބޭރު ބަސްބަހުން ލީޑަރުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ ތަފާތުކަމާއި، ހަމަހަމަކަމުގެ  އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ކަމެކެވެ. ބަހުގެ ތަފާތުކަން ދެނެގަނެ ، ޖަމާޢަތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުތަކަށް ތަފާތު ސަޤާފީ ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ޙިއްޞާތައް ފާހަގަކުރާ، އެއްބައިވަންތަ މާޙައުލުތަކެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ބަދަލަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ނެތް ބަދަލެއް ނޫނެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ޑިޕްލޮމެސީގައި އިނގިރޭސި ބަހަކީ ވެރިކަންކުރާ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތް ދުނިޔޭގައި، އިނގިރޭސި ބަސް ނުދަންނަ ލީޑަރުންނަށް އެމީހުންގެ މެސެޖުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ބަހުގެ ތަފާތުކަން ލިމިޓެޝަނެއްގެ ބަދަލުގައި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ސަގާފަތެއް އާލާކޮށް، މަލްޓިލިންގުއަލިޒަމް އަށް ޖާގަދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ.

ލީޑަރޝިޕްގެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ މަންޒަރު ދައްކުވައިދެނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔޭގެ މުޖުތަމަޢު މުއްސަނދިކޮށްދޭ އެކި އެކި ބަސްތަކާއި ސަޤާފަތްތަކުގެ "މޮޒައިކް"  އަކުންނެވެ. އިނގިރޭސި ބަސް ނޫން އެހެން ބަސްބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ލީޑަރުން ގެނެސްދެނީ އަގުހުރި ނަޒަރިއްޔާތަކާއި، ސައްހަކަމާއި، ގުޅުންތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ތަފާތުކުރުމެއްނުވާ އަދި ގުޅިފައިވާ ދުނިޔެއަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ގުޅުންތަކެކެވެ. ލީޑަރޝިޕްގައި ބަހުގެ ތަފާތުކަން ގަބޫލުކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ފުރުސަތުތައް ފުޅާކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއަށްވުރެ ފައިދާހުރި އަދި އެންޕެތެޓިކް ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.