ބޭނުންވާ ތަކެތި : 

މިކްސްޑް ސެލެޑް ގްރީންސް (ސްޕިނެޗް، އަރޫގުލާ، އަދި ލެޓިއުސް ފަދަ)
ކޮށާފައި ހުންނަ ކިއުކަމްބާ 
ޗެރީ ޓޮމާޓޯ، މެދުން ފަޅިކޮށްފައި
ކޮށާފައި ހުރި  ފިޔާ
ކޮށާފައި ހުންނަ އޮރެންޖް ނުވަތަ މެންޑަރިން 
ކޮށާފައި ހުންނަ ކަދުރު ނުވަތަ ވޯލްނަޓް (އިޚްތިޔާރީ)
ކްރަމްބްލްޑް ފެޓާ ޗީޒް (އިޚްތިޔާރީ)

 

އޮރެންޖް މަސްޓަރޑް ޑްރެސިންގ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1/4 ތަށި ތާޒާކޮށް އޮރެންޖް ޖޫސް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޒައިތޫނި ތެޔޮ
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި ނުވަތަ މެޕަލް ސިރަޕް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޑިޖޮން މަސްޓަރޑް
1 ކްލޯވް ލޮނުމެދު، ކޮށާފައި
އަސޭމިރުސް އަދި ލޮނު ރަހަލާވަރަށް

އިރުޝާދު:

ކުޑަ ތައްޓެއްގައި އޮރެންޖް ޖޫހާއި، ޒައިތޫނި ތެލާއި، މާމުއި ނުވަތަ މެޕަލް ސިރަޕް، ޑިޖޮން މުސްޓަޑް، މީންސްޑް ލޮނުމެދު، ލޮނު، އަދި އަސޭމިރުސް އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހައަށް ސީޒަނިންގ އެޑްޖަސްޓް ކުރާށެވެ.

ބޮޑު ސެލެޑް ތައްޓެއްގައި މިކްސްޑް ސެލެޑް ގްރީންސް، ސްލައިސްޑް ކިއުކަމްބާ، ޗެރީ ޓޮމާޓޯ، ސްލައިސްޑް ރެޑް އޮނިއަންސް، އަދި ސްލައިސްޑް އޮރެންޖް ނުވަތަ މެންޑަރިންސް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ބޭނުންކުރާނަމަ ސެލެޑްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މައްޗަށް ސްލައިސްޑް އަލްމަންޑް ނުވަތަ ވޯލްނަޓް އަދި ކްރަމްބްލްޑް ފެޓާ ޗީޒް އަޅާލާށެވެ.

ސާރވް ކުރުމުގެ ކުރިން ސެލެޑްގެ މައްޗަށް އޮރެންޖް މަސްޓަޑް ޑްރެސިންގް އަޅާލާއިރު، ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް އެއްވަރަކަށް ކޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަޑުމަޑުން ޓޮސް ކޮށްލާށެވެ.

ވަގުތުން ތާޒާ އަދި ރަހަ މީރު ސައިޑް ޑިޝްއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކެއުމަކަށް ގްރިލްޑް ކުކުޅު ނުވަތަ ޓޯފޫ އަޅާށެވެ.

އޮރެންޖް މަސްޓަޑް ޑްރެސިންގ އާއި އެކު މީރު ސެލެޑް  ތައްޔާރުވީއެވެ.