ވަކި ތަރުކާރީތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ސްޕަރމް ނުވަތަ ދަރިފަނީގެ ސިއްހަތާއި ޖުމްލަ ނަސްލީ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ހިމެނޭކަން ހޯދުންތަކުން އެނގެއެވެ. މި ތަރުކާރީތައް ބެލެންސްޑް ޑައިޓެއްގައި ހިމެނުމަކީ ސްޕަރމް ކޮލިޓީއަށް ފައިދާހުރި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ސްޕަރމްގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީވެދޭ ބައެއް ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެވެ.

ސްޕިނެޗް: ފޮލޭޓް، އަޔަން، އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް އިން މުއްސަނދި ސްޕިނެޗް އަކީ ޖުމްލަ ނަސްލީ ސިއްހަތަށް އެހީތެރިވެދީ، ސްޕަރމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ބްރޮކޮލީ: ވިޓަމިން ސީ، ފޮލެޓް، އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް އެކުލެވިގެންވާއިރު، މިއީ އޮކްސިޑޭޓިވް ސްޓްރެސް އާއި ޑީއެންއޭ އަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ސްޕަރމް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

އެސްޕަރޭގަސް: ވިޓަމިން ސީ، ވިޓަމިން އީ، އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ގިނައިން ހުންނަ އެސްޕަރޭގަސް އަކީ އޮކްސިޑޭޓިވް ސްޓްރެސް އިން ސްޕަރމް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ސްޕަރމް ކޮލިޓީ އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކެރެޓް: ބީޓާ ކެރޮޓީން (ވިޓަމިން އޭ ގެ ވައްތަރެއް) އިން މުއްސަނދި ކެރެޓް އަކީ ސްޕަރމް "މޮޓިލިޓީ" ނުވަތަ ދިރުން އާއި ޖުމްލަ ސްޕަރމް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ޓޮމާޓޯ: ވަރުގަދަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓެއް ކަމަށްވާ "ލައިކޯޕީން" ހިމެނޭ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓޮމާޓޯ އަކީ ސްޕަރމް ގެއްލުންވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ ސްޕަރމް މޮޓިލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

ބެލް ޕެޕަރސް: ވިޓަމިން ސީ ގިނައިން ހުންނަ ބެލް ޕެޕަރސް އަކީ ސްޕަރމްގެ އުނިކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށާއި ސްޕަރމްގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ޑާކް ލީފީ ގްރީންސް (އެބަހީ، ކެލޭ، ކޮލާޑް ގްރީންސް): މި ތަރުކާރީތަކުގައި ފޮލޭޓް، ވިޓަމިން އީ، އަދި ނަސްލު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ ސިއްހަތަށް އެހީތެރިވެދޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ފަދަ ތަފާތު ނިއުޓްރިއެންޓްސް ގިނައިން ހުރެއެވެ.

މި ތަރުކާރީތަކުގައި ސްޕަރމް ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ހިމެނޭއިރު، ތަފާތު މޭވާ، ތަރުކާރީ، ހޯލް ގްރެއިންސް، ލީން ޕްރޮޓީންސް، އަދި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ފެޓްސް އިން މުއްސަނދި ބެލެންސްޑް ޑައިޓެއް ބެހެއްޓުމަކީ ނަސްލީ ސިއްހަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ޕާސަނަލައިޒްޑް ޑައިޓޭރިއަން ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ހޯދުމަށް ހެލްތްކެއާ ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ޑައިޓީޝަނަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ސްޕަރމްގެ ސިއްހަތާއި ދަރިމައިވުން އޮޕްޓިމައިޒް ކުރުމަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ ނިދުމާއި، މާގިނައިން ބަނގުރާ ބުއިމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ދުރުހެލިވުން ފަދަ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކީ ނަސްލީ ސިއްހަތަށް އެހީތެރިވުމަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ.