އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ދެވޭ ތައުލީމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް އާލާކޮށްގެން، އަޅުގަނޑުމެން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދެވެނީ ، އަމިއްލަ ސަލާމަތުގައި އިސްނަގައިގެން ހަރަަކާތްތެރިވެ، އާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޙިއްޞާކުރުމަށެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި،  ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމާއި ގުޅޭ ޢިލްމު ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންގުޅެވިދާނެ އުކުޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

އަލިފާނުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން ފެށެނީ ރައްކާތެރިކަމުންނެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުތަކާ ބެހޭގޮތުން ތައުލީމު ދިނުމުން، އަލިފާން ރޯވުން ނުވަތަ ހުޅުހިފާ ސާމާނު ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތި ދޫކޮށްލުމުން، އެމީހުންގެ މާހައުލުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ކުޑަކުރުމަށް ބާރުވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. ނުރައްކާތެރި ސުލޫކުތަކުން ދުރުހެލިވެ، އަލިފާނުން ރައްކާތެރި އާދަތައް ގެންގުޅެން ދަސްކޮށްދިނުމަކީ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ކުރިން އަލިފާން ރޯވުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިންގާ އަޅައިދޭ ކަމެކެވެ.

ރައްކާތެރިވުމުގެ އިތުރުން އަލިފާނުގެ ސަލާމަތީ ތައުލީމަކީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެކަމާ ކުރިމަތިލާން  ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ސްމޯކް އެލާމްގެ އަޑު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތާއި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ތަނުން ސަލާމަތްވާނެ މަގުތަކާއި، ދުމުން ފުރިފައިވާ ކޮޓަރިތަކުން ސަލާމަތްވާނެގޮތުގެ މުހިންމުކަން ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުމުގެ ގާބިލްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. ސްކޫލްތަކުގައި ގަވާއިދުން ފަޔަރ ޑްރިލްތައް ހިންގުމަކީ މި ހުނަރުތައް ވަރުގަދަވެ، ހަގީގީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކުދިންނަށް އިތުބާރާއި ތައްޔާރުކަން އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

އަލިފާނުގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުދިންނަށް ތައުލީމު ދިނުމުން، އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ފުންކޮށް ދެނެގަނެ، އަލިފާނާ ގުޅުން ހުރި ހާލަތްތަކުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ސަލާމަތްވާން ދަސްވާނެއެވެ. އަނދަމުންދާ އިމާރާތަކުން އަވަހަށް ނުކުތުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އަލިފާން ރޯވުމުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވިފައި ހުރުމުގެ ނުރައްކާތަކާއި، އަނދަމުންދާ އިމާރާތަކަށް އަލުން ނުވަނުމުގެ މުހިންމުކަން ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ޢިލްމުން ބާރުވެރިކޮށްދީ، ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރި އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ.

އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތައުލީމުގައި ވެސް ޒިންމާދާރު ސުލޫކާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލަ އެވެ. އަލިފާނާ ކުޅެން ނުވަތަ ސްމޯކް އެލާމްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނަތީޖާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަކީ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގަވާއިދުތަކުގެ ސީރިއަސްކަން ހާމަކޮށްދީ، އެމީހުންގެ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަން ހިތްވަރު ލިބޭ ކަމެކެވެ. ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އަހުލާގު ކުރިއެރުވުމުން، ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް، އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ހަމައެކަނި ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުމެއް ނޫނެވެ؛ އެއީ އެމީހުންނާއި އެހެން މީހުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ. އަލިފާން ރޯވުން ހުއްޓުވުމާއި، ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ރައްދުދިނުމާއި، ޒިންމާދާރު ގޮތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ހުނަރާއި ހޭލުންތެރިކަމާއި އިތުބާރު ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދީގެން، އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރި އަދި ހޭލުންތެރި މުސްތަގުބަލެއްގެ ބިންގާ އެޅިދާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތައުލީމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކުރިއަށް އޮތް ކާމިޔާބީއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ. މިކަމުގައި އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ އެއްބާރުލުމެވެ.