އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަކީ ނަމާދާ އަޅުކަންތަކާޢި ދުޢާ އިން ތަސައްލީ އާއި ހިދާޔަތާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ކެތްތެރިކަން ހޯދާބައެކެވެ. މުސްލިމުން ނަމާދަށް ރުޖޫޢަވަނީ ހާސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ޔަގީންކަން ނެތް ވަގުތުތަކުގައި ހިތްހަމަޖެހުން އަދި ސާފުކަމާއި ޔަގީންކަން ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދުކޮށް އަޅުކަންތައް އަދާކުރި ނަމަވެސް ބައެއް ފަރުދުންނަށް ދިގުދެމިގެންދާ ހާސްކަމާއި ޓެންޝަންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އަބަދު ކަންކަމާއި ވިސްނާ ހިތްހަމަނުޖެހި އުފާވެރިކަމެއްނެތް ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެންޖެހެއެވެ.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ މައިގަނޑު އެއް އުނގަންނައިދިނުމަކީ ތަވާކުލް ނުވަތަ މާތް الله  ގެ ޙިކުމަތާއި ނިންމެވުމަށް އަދި އިރާދައަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރުމެވެ. ނަމާދަކީ އެހީތެރިކަމާއި ހިދާޔަތް ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނަތީޖާ އެންމެ ފަހުން ކަނޑައަޅަނީ الله ގެ އިރާދަފުޅުންކަން ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ގިނަ ދުޢާތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް، މި ދުނިޔޭގައި ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އުނދަގޫ ކަމަކަށް ހީވިޔަސް މާތް الله ގެ ރޭވުމަށް އިތުބާރު ކުރުމަކީ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލައި، އެކަލާނގެ ރަޙްމަތާއި ޙިކުމަތަށް ބަރޯސާވެ ހާސްކަން ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ޙަޔާތަކީ ރޫޙާނީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރާ އިމްތިޙާނުތަކުން ފުރިފައިވާ ދިރިއުޅުމެއްކަން އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދެއެވެ. މި ގޮންޖެހުންތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ފާޅުވެދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހާސްކަމާއި ޓެންޝަން އުފެދުމަށް މެދުވެރިވާ ޒާތީ، އިޖުތިމާއީ ނުވަތަ މާލީ ކަންތައްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންނަށް ބާރުއަޅަނީ ކެތްތެރިކަމާއި، ސާބިތުކަމާއި، الله ގެ ހިދާޔަތަށް ބަރޯސާވެގެން ކެތްތެރިވުމަށެވެ. ދުޢާއާއި ކެތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން، ފަރުދުންނަށް މި އިމްތިޙާނުތަކުގައި ކެތްތެރިކަމާއި އީމާންތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނީ، އާޚިރުގައި އެއީ އިލާހީ ނިންމެވުމުގެ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.

އިސްލާމީ އުނގަންނައިދިނުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިހާދުލް ނަފްސް އަށް ނިސްބަތްވަނީ އެމީހެއްގެ އިގޯ އާއި، އެދުންތަކާއި، ނޭދެވޭ ޖަޒުބާތުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ނަފްސާނީ ހަނގުރާމައަށެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ހާސްކަމާއި ޓެންޝަން އުފެދެނީ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި، ނުތަނަވަސްކަމާއި ބޭކާރު ހިޔާލާއި ފިކުރު އަަދި ޝައްކު ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އުޅުން ފަދަ ނަފްސާނީ ކޯޅުންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކުންނެވެ. ގަވާއިދުން ނަމާދުކުރުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނާލުމަކީ ފަރުދުންނަށް ރޫޙާނީ ހޭލުންތެރިކަން އާލާކޮށް، ހިތް ޠާހިރުކޮށް، އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެމީހުންގެ އަމަލުތަކާއި ނިޔަތްތައް އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން، ހާސްކަމުގެ އަސްލު ސަބަބުތައް ލުއިކޮށްދީ، الله އާއި އޮންނަ ގުޅުމުގައި ހަމަޖެހުން ލިއްބައިދޭނެއެވެ.

ނަމާދަކީ ރޫޙާނީ އަދި ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރުގަދަ ވަސީލަތެއް ނަމަވެސް، ދިގުދެމިގެންދާ ހާސްކަމާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރު ތަޖުރިބާކުރާއިރު ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ބާރުއަޅަނީ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ، އަދި ސިއްހީ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށެވެ. ކައުންސެލަރުން ނުވަތަ ތެރަޕިސްޓުން ފަދަ ޤާބިލް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އިރުޝާދު ހޯދުމަކީ ރޫޙާނީ ޢަމަލުތައް ފުރިހަމަކޮށްދީ، ހާސްކަން މެނޭޖްކުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގައި ބެލެންސް އަލުން ހޯދުމަށް ޢަމަލީ ހައްލުތަކެއް ލިބިދޭނެ ކަމެކެވެ. ހިދާޔަތާއި ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދުމާއި، الله އާއި ގުޅުން ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ދުޢާގެ މުހިންމުކަން އިންތިހާއަށް ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ދީންވެރި ޢަމަލުތަކެއް ކުރިޔަސް ދިގުދެމިގެންދާ ހާސްކަމާއި ވިސްނުންތައް ދެމިއޮވެދާނެކަން ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިއެވެ.